BIP Poradni

Aktualności

<< <  Page 2 of 5  > >>

    23.06.2017 r. - 09:33:45

Wakacje

    27.04.2017 r. - 08:36:10

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

PPP WałczW związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wyjaśniamy, że nie mam mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla tych uczniów w szkole. Uczeń ma funkcjonować w społeczności szkolnej. Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Mamy narzędzia by taka edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić, a jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które to utrudniają.

Szkoła ma wspierać ucznia, dostosować się do jego potrzeb i zawsze może skorzystać z pomocy w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia uczniom z wyspecjalizowanych placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, jak również specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Należy zwrócić uwagę, że indywidualne nauczanie nie jest tym samym, co indywidulany tok lub program nauki. Indywidualny program lub tok nauki to formy skierowane do ucznia zdolnego.

Warto wyjaśnić, czym jest nauczanie indywidualne. Indywidualne nauczanie organizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Organizuje się je na czas określony – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł chodzić do szkoły. Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym. Organizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia pozwala na chodzenie do szkoły, nie poprawia jego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej, nie uspołecznia. Również trudności szkolne, problemy wychowawcze czy szczególne uzdolnienia nie stanowią podstawy do objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem, są natomiast wskazaniem do objęcia go innymi formami wsparcia ucznia przewidzianymi w przepisach prawa oświatowego np. różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne nauczanie nie powinno być sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych, gdyż, co do zasady przeznaczone jest dla uczniów chorych, objętych leczeniem, którzy w pewnym okresie czasu nie mogą uczęszczać do szkoły.

Jeżeli stan zdrowia ucznia pozwala na to, oprócz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w domu, w celu integracji ucznia ze środowiskiem i zapewnieniem mu pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, będzie organizował różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności będzie umożliwiał udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: MEN - 26.04.2017 r.

    14.04.2017 r. - 09:02:29

    24.03.2017 r. - 21:41:56

Konferencja z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

PPP Wałcz23 marca 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się konferencja z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, której myślą przewodnią były słowa S.F. Garczyńskiego „By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy”.

Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu pod przewodnictwem dyrektora pana Marka Syrnyka. 

Spotkanie poświęcone było działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu, w tym roli placówki służącej pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom poprzez oddziaływania diagnostyczne, terapeutyczne i doradcze oraz wspomagające wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień, z ramienia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego pani Anna Mieczkowka,  Starosta Powiatu Wałeckiego pan Bogdan Wankiewicz, Burmistrzowie, Wójtowie, radni, jak również władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, dyrektorzy szkół i placówek z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu.

Następnie pani Ewa Maksymowska, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, superwizor grupy interwentów kryzysowych przy Biurze Edukacji m.st. Warszawy, wygłosiła wykład nt. „Jak używać poradnię?”.

Konferencję uświetnił występ dzieci i młodzieży z wałeckich szkół i przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Elfik”, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Źródło: Kuratorium Szczecin

    21.03.2017 r. - 14:08:09

    21.02.2017 r. - 13:13:23

Zasady organizacji XV Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej w Wałczu

Ustalenia z dnia 7 lutego 2017 roku pomiędzy przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego.

Założenia ogólne:

 • Giełda odbędzie się dnia 24 marca 2017r. w Wałeckim Centrum Kultury.
 • Giełda przeznaczona jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Organizatorami Giełdy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu wraz ze Starostwem Powiatowym i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu wałeckiego.
 • Celem Giełdy jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego w roku szkolnym 2017/18.
 • Szkoły ponadgimnazjalne z innych niż wałecki powiatów nie prezentują się podczas trwania Giełdy. Mają natomiast możliwość przekazania informacji o swojej ofercie edukacyjnej do PP-P Wałcz.
 • Dodatkowo organizowane jest stoisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Do uzgodnienia: Punkt Pośrednictwa Pracy.
 • Na stoisku poradni przekazywane są informacje odnośnie kierunków kształcenia szkół spoza powiatu wałeckiego.
 • Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informacje o rynku pracy, zawodach przyszłości, itp.
 • PWSZ informuje o możliwościach kontynuowania nauki na studiach wyższych w Wałczu.

Założenia szczegółowe:

 • Giełda trwa w godzinach od 9.00 do 13.30.
 • Do godziny otwarcia giełdy szkoły zobowiązane są do zorganizowania swojego stanowiska (dostępność stoisk dla szkół od godz. 8.00). Każda szkoła ma zapewnione stoliki (4), krzesła (8) oraz źródło prądu.
 • Pozostałe elementy np. przedłużacze, komputery, ekrany we własnym zakresie.
 • Rozmieszczenie stoisk: Stoiska szkół będą usytuowane w Sali na pierwszym piętrze. Miejsca skrajne zajmą: ZS 4 RCKU oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejsce środkowe: Zespół Szkół nr 1w Wałczu.
 • W holu WCK będą stoiska: PWSZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu.
 • Każda szkoła organizuje swoje stoisko, przy którym młodzież otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o placówce: ulotki informacyjne, wzory podań, zasady rekrutacji itp.

Prezentacje odbywają się dla poszczególnych gimnazjów wg ustaleń bezpośrednio ze szkołami:

 • Godzina 9.00 do 10.30 – ZSM 1 Gimnazjum nr 1, ZSM 2 Gimnazjum nr 3 w Wałczu oraz gimnazja z powiatów ościennych (Świerczyna, Sypniewo)
 • Godzina 10.30 do 12.00 – Gimnazjum w Mirosławcu, Gimnazjum w Piecniku, Gimnazjum w Chwiramie, Gimnazjum w Tucznie, Gimnazjum w Człopie
 • Godzina 12.00 do 13.30 – Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Ewentualne zmiany do bezpośredniego ustalenia w poradni.

 • Na salę widowiskową uczniowie i nauczyciele  wchodzą bocznym, oznaczonym wejściem (od strony parkingu).
 • Czas prezentacji poszczególnych szkół wynosi 15 minut.
 • Kolejność prezentacji poszczególnych szkół ustalana będzie losowo (3 losowania od razu).
 • Scenariusz prezentacji powinien być dostarczony do poradni do 10 marca 2017 r.
 • Podczas prezentacji, placówki przekazują informacje merytoryczne dotyczące zasad naboru, kierunków kształcenia oraz inne, uznane przez siebie za istotne.
 • Wyklucza się możliwość występów artystycznych poza wizualizacją zawodów.
 • Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują oddzielne teczki z wszelkimi informacjami dotyczącymi ich oferty edukacyjnej w ilości 12 kompletów. Teczki składane są do poradni do dnia 10 marca 2017r. w celu przekazania ich poszczególnym gimnazjom.
 • W terminie do 10 marca 2017r. szkoły ponadgimnazjalne przekazują poradni płyty CD lub DVD z nagraną prezentacją multimedialną w formacie Microsoft Office Power Point.
 • Poradnia (WCK) zapewnia wspólny komputer do prezentacji, rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie (3 mikrofony, podłączenie do laptopa).
 • Dostępne będą również napoje dla uczniów i nauczycieli placówek prezentujących się na giełdzie.
 • Pozostałe warunki organizacyjne uzgadnia poradnia z WCK w Wałczu.
 • Szkoły ponadgimnazjalne partycypują finansowo w kosztach przeprowadzenia giełdy.

Założenia porządkowo-organizacyjne:

 • Opiekunowie uczniów z poszczególnych gimnazjów odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków.
 • Opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków (dotyczy to zachowania podczas prezentacji innych szkół, szczególnie w czasie ostatniej tury nie należy składać stoisk szkół, które się już zaprezentowały).
 • Przy stoisku szkoły bezpośrednio może się znajdować 5 uczniów oraz opiekunowie. Pozostali uczniowie biorący udział w prezentacji znajdują się poza stoiskiemnp. na widowni.
 • Uczniowie mają możliwość odwiedzenia stoisk po prezentacji wszystkich szkół.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować z Mirosławą Ustrzycką i Markiem Syrnykiem.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu tel. 67 387 16 29
 • Strona internetowa: www.pppwalcz.com
 • E-mail:pppwalcz@o2.pl

<< <  Page 2 of 5  > >>