BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Page 11 of 11

    25.03.2016

Poradnia Wałcz

    08.02.2016

Ustalenia z dnia 20 stycznia 2016 roku pomiędzy przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego.

Założenia ogólne:

 1. Giełda odbędzie się dnia 4 marca 2016r. w Wałeckim Centrum Kultury.
 2. Giełda przeznaczona jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli.
 3. Organizatorami Giełdy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu
  wraz ze Starostwem Powiatowym i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu wałeckiego.
 4. Celem Giełdy jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych
  powiatu wałeckiego w roku szkolnym 2016/17.
 5. Szkoły ponadgimnazjalne z innych niż wałecki powiatów nie prezentują się podczas trwania Giełdy. Mają natomiast możliwość przekazania informacji o swojej ofercie edukacyjnej do PP-P Wałcz.
 6. Dodatkowo organizowane jest stoisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Wałczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Do uzgodnienia: Punkt Pośrednictwa Pracy.
 7. Na stoisku poradni przekazywane są informacje odnośnie kierunków kształcenia szkół spoza powiatu wałeckiego.
 8. Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informacje o rynku pracy, zawodach przyszłości, itp.
 9. PWSZ informuje o możliwościach kontynuowania nauki na studiach wyższych
  w Wałczu.

Założenia szczegółowe:

 1. Giełda trwa w godzinach od 9.00 do 13.30.
 2. Do godziny otwarcia giełdy szkoły zobowiązane są do zorganizowania swojego stanowiska (dostępność stoisk dla szkół od godz. 8.00). Każda szkoła ma zapewnione stoliki (4), krzesła (8) oraz źródło prądu. Pozostałe elementy
  np. przedłużacze, komputery, ekrany we własnym zakresie.

Rozmieszczenie stoisk: Stoiska szkół będą usytuowane w Sali na pierwszym piętrze. Miejsca skrajne zajmą: ZS 4 RCKU oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejsce środkowe: Zespół Szkół nr 1w Wałczu.

W holu WCK będą stoiska: PWSZ, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz (ewentualnie) Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu.

 1. Każda szkoła organizuje swoje stoisko, przy którym młodzież otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o placówce: ulotki informacyjne, wzory podań, zasady rekrutacji itp.
 1. Prezentacje odbywają się dla poszczególnych gimnazjów wg ustaleń bezpośrednio ze szkołami :
  • Godzina 9.00 do 10.30 – ZSM 1 Gimnazjum nr 1, ZSM 2 Gimnazjum nr 3
   w Wałczu oraz gimnazja z powiatów ościennych (Świerczyna, Sypniewo)
  • Godzina 10.30 do 12.00 – Gimnazjum w Mirosławcu, Gimnazjum w Piecniku, Gimnazjum w Chwiramie, Gimnazjum w Tucznie, Gimnazjum w Człopie
  • Godzina 12.00 do 13.30 – Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Ewentualne zmiany do bezpośredniego ustalenia w poradni.

 1. Na salę widowiskową uczniowie i nauczyciele wchodzą bocznym, oznaczonym wejściem (od strony parkingu).
 2. Czas prezentacji poszczególnych szkół wynosi 15 minut.
  Kolejność prezentacji poszczególnych szkół ustalana będzie losowo (3 losowania od razu).
  Scenariusz prezentacji powinien być dostarczony do poradni do 26 lutego 2016r.
 3. Podczas prezentacji, placówki przekazują informacje merytoryczne dotyczące zasad naboru, kierunków kształcenia oraz inne, uznane przez siebie za istotne.
 4. Wyklucza się możliwość występów artystycznych poza wizualizacją zawodów.
 5. Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują oddzielne teczki z wszelkimi informacjami dotyczącymi ich oferty edukacyjnej w ilości 12 kompletów. Teczki składane są do poradni do dnia 26 lutego 2016r. w celu przekazania ich poszczególnym gimnazjom.
 6. W terminie do 26 kutego 2016r. szkoły ponadgimnazjalne przekazują poradni płyty CD lub DVD z nagraną prezentacją multimedialną w formacie Microsoft Office Power Point.
 7. Poradnia (WCK) zapewnia wspólny komputer do prezentacji, rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie (3 mikrofony, podłączenie do laptopa).
 8. Dostępne będą również napoje dla uczniów i nauczycieli placówek prezentujących się na giełdzie.
 9. Pozostałe warunki organizacyjne uzgadnia poradnia z WCK w Wałczu.
 10. Szkoły ponadgimnazjalne partycypują finansowo w kosztach przeprowadzenia giełdy.

Założenia porządkowo-organizacyjne:

 1. Opiekunowie uczniów z poszczególnych gimnazjów odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków.
 2. Opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków (dotyczy to zachowania podczas prezentacji innych szkół, szczególnie w czasie ostatniej tury nie należy składać stoisk szkół,
  które się już zaprezentowały).
 3. Przy stoisku szkoły bezpośrednio może się znajdować 5 uczniów oraz opiekunowie. Pozostali uczniowie biorący udział w prezentacji znajdują się poza stoiskiem
  np. na widowni.
 4. Uczniowie mają możliwość odwiedzenia stoisk po prezentacji wszystkich szkół.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować
z Mirosławą Ustrzycką i Markiem Syrnykiem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu tel. 67 387 16 29

 • Strona internetowa: www.pppwalcz.com
 • E-mail: pppwalcz@o2.pl
    01.02.2016

Zapraszamy na szkolenie:

Funkcjonalna analiza zachowań trudnych

 1. Podstawy terapii behawioralnej w terapii zachowań trudnych.
 2. Forma a funkcja zachowania.
 3. Metody oceny funkcji zachowania.
 4. Metody modyfikacji zachowania w zależności od zidentyfikowanej funkcji.
 5. Elementy konceptualizacji poznawczej - umiejscowienie trudnych zachowań w kontekście schematu poznawczego.
 • Prowadzący: dr Tomasz Srebnicki (Warszawa)
 • Dr n. med. Tomasz Srebnicki jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również wykładowcą i terapeutą w Centrum CBT.
 • Miejsce zajęć: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (ul. Południowa 10b)
 • Termin: 19-20 marca 2016 roku (16 godzin dydaktycznych)
 • Cena: 250 PLN. Płatne na wskazany rachunek po zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Zapisy:

 • zgłoszenie e-mailowe (pppwalcz@o2.pl) - do 4 marca 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.

Dyrektor PP-P w Wałczu

Marek Syrnyk

    26.01.2016

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.

Oto najważniejsze zmiany

Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

 • Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dzieckoz wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 • Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
 • Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

 • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
 • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wzmocnienie roli kuratora

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

    12.11.2015

Zaproszenie

Informujemy, że pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla rodziców i dzieci  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz z ADHD odbędzie się:

 • 17.11.2015 r., o godz. 16.30

Miejsce:

sala konferencyjna PP-P w Wałczu (ul. Południowa 10b, pierwsze piętro).

Podczas spotkania ustalony zostanie harmonogram i plan pracy na 2015/2016 rok szkolny. Spotkanie poprowadzą: Anna Dyczko (psycholog) i Monika Gwozdecka (pedagog).

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor PP-P w Wałczu

Marek Syrnyk


<< <  Page 11 of 11