BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 2 z 6  > >>

    06.09.2018 r. - 10:50:40

KURATORIUM  OŚWIATY  W  SZCZECINIE

 • ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • tel. 91 44 27 500, fax 91 44 27 508
 • www.kuratorium.szczecin.pl
 • e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Rodzice, Studenci kierunków pedagogicznych wyższych uczelni województwa zachodniopomorskiego!

W imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zapraszamy  na Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”, która odbędzie się 3 października 2018 r. o godz.11.00 w Aulii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie.

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Czym są zaburzenia neurorozwojowe?
 • Jakie błędy popełniamy w podejściu do osób z zaburzeniami neurorozwojowymi?
 • Jak konkretnie radzić sobie z osobami z wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi takimi jak: zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (z przewagą nieuwagi, z przewagą nadaktywności, postać złożona, uszczegółowienie ciężkości zaburzenia)
  specyficzne zaburzenia uczenia się (z upośledzeniem umiejętności czytania, pisania, liczenia; uszczegółowienie ciężkości).
 • Postrzeganie świata przez człowieka.
 • Postrzeganie świata przez dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • Trudności i jak im zaradzić, żeby samemu nie zwariować.
 • Podejście rodziców, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, rówieśników.

Prelegentem spotkania będzie Monika Juszka, pedagog specjalny, bioetyk.

Od 2004 r. pedagog specjalny (rewalidacyjny), ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 18 lat doświadczenia pracy w przedszkolach i szkołach w Polsce i we Włoszech jako nauczyciel wspomagający, pedagog rewalidacyjny. Przez dwa lata odpowiedzialna za praktyki studenckie na UKSW w  Warszawie, w latach 2007 – 2011 metodyk pedagogiki specjalnej i etyki w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Pile.

W 2007 roku ukończyła uczelnię Bobolanum w Warszawie, w 2010 otrzymała licencjat z bioetyki, ukończyła  Papieski Uniwersytet Urbaniana  w Rzymie,  w 2012 ukończone studia doktoranckie z bioetyki na Bobolanum w Warszawie.

Lektorka i tłumaczka języka włoskiego (od 2015 roku) i hiszpańskiego (od 2017 roku).

Celem konferencji jest przede wszystkim przedstawienie Państwu dobrych, sprawdzonych, efektywnych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz współpracy wszystkich osób zaangażowanych w ich prawidłowe funkcjonowanie zarówno w środowisku szkolnym jak w  społeczeństwie.

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez załączony na stronie kuratorium formularz elektroniczny. Liczy się kolejność zgłoszeń.

    13.06.2018 r. - 11:26:59

Ważne: to nie jest nauczanie indywidualne!

Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie (jeden na jeden z nauczycielem) lub w małej grupie liczącej maksymalnie 5 uczestników. 

Na pozostałe lekcje dziecko powinno uczęszczać razem ze swoją klasą. Przydzielenie indywidualnych lekcji w ramach kształcenia specjalnego nie zwalnia też szkoły z konieczności zatrudnienia dodatkowej osoby w przypadku ucznia z autyzmem, ZA lub niepełnosprawnością sprzężoną, który uczy się w klasie masowej.

Na podstawie wielospecjalistycznej oceny i IPET-u

Decyzja o przyznaniu zajęć indywidualnych/ w małej grupie może zapaść w szkole/ przedszkolu (bez udziału poradni). Potrzeba ich zorganizowania powinna wynikać z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, którą przygotowuje szkoła i która jest podstawą do tworzenia i ewaluacji IPET. Przypominamy, że rodzice mają prawo uczestniczyć w tworzeniu i ewaluacji zarówno samej oceny jak i Programu. Warto więc zadbać, aby w ocenie znalazły się zgodne z prawdą informacje dotyczące trudności w funkcjonowaniu w grupie przez wiele godzin i korzyści płynących z lekcji jeden na jeden z nauczycielem.

Podstawa prawna: par. 6 ust.1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

    28.02.2018 r. - 12:42:22

    15.02.2018 r. - 13:24:09

    22.12.2017 r. - 08:39:36

    20.09.2017 r. - 09:47:13

Drodzy rodzice i nauczyciele!

Od 15 września 2017 roku obowiązują nowe wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, obowiązkowego rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzór wniosku jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 14.09.2017r. poz. 1743.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia - § 6 ust.4.

Jeżeli zachodzi potrzeba wydania np. dwóch orzeczeń wnioskodawca składa jeden wniosek.

Konieczne jest także złożenie: Informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia.

Wzory nowych druków są już dostępne na stronie: www.pppwalcz.com oraz BIP PP-P w Wałczu.


<< <  Strona 2 z 6  > >>