BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 8 z 10  > >>

    21.02.2017 r. - 13:13:23

Zasady organizacji XV Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej w Wałczu

Ustalenia z dnia 7 lutego 2017 roku pomiędzy przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego.

Założenia ogólne:

 • Giełda odbędzie się dnia 24 marca 2017r. w Wałeckim Centrum Kultury.
 • Giełda przeznaczona jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Organizatorami Giełdy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu wraz ze Starostwem Powiatowym i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu wałeckiego.
 • Celem Giełdy jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego w roku szkolnym 2017/18.
 • Szkoły ponadgimnazjalne z innych niż wałecki powiatów nie prezentują się podczas trwania Giełdy. Mają natomiast możliwość przekazania informacji o swojej ofercie edukacyjnej do PP-P Wałcz.
 • Dodatkowo organizowane jest stoisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Do uzgodnienia: Punkt Pośrednictwa Pracy.
 • Na stoisku poradni przekazywane są informacje odnośnie kierunków kształcenia szkół spoza powiatu wałeckiego.
 • Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informacje o rynku pracy, zawodach przyszłości, itp.
 • PWSZ informuje o możliwościach kontynuowania nauki na studiach wyższych w Wałczu.

Założenia szczegółowe:

 • Giełda trwa w godzinach od 9.00 do 13.30.
 • Do godziny otwarcia giełdy szkoły zobowiązane są do zorganizowania swojego stanowiska (dostępność stoisk dla szkół od godz. 8.00). Każda szkoła ma zapewnione stoliki (4), krzesła (8) oraz źródło prądu.
 • Pozostałe elementy np. przedłużacze, komputery, ekrany we własnym zakresie.
 • Rozmieszczenie stoisk: Stoiska szkół będą usytuowane w Sali na pierwszym piętrze. Miejsca skrajne zajmą: ZS 4 RCKU oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejsce środkowe: Zespół Szkół nr 1w Wałczu.
 • W holu WCK będą stoiska: PWSZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu.
 • Każda szkoła organizuje swoje stoisko, przy którym młodzież otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o placówce: ulotki informacyjne, wzory podań, zasady rekrutacji itp.

Prezentacje odbywają się dla poszczególnych gimnazjów wg ustaleń bezpośrednio ze szkołami:

 • Godzina 9.00 do 10.30 – ZSM 1 Gimnazjum nr 1, ZSM 2 Gimnazjum nr 3 w Wałczu oraz gimnazja z powiatów ościennych (Świerczyna, Sypniewo)
 • Godzina 10.30 do 12.00 – Gimnazjum w Mirosławcu, Gimnazjum w Piecniku, Gimnazjum w Chwiramie, Gimnazjum w Tucznie, Gimnazjum w Człopie
 • Godzina 12.00 do 13.30 – Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Ewentualne zmiany do bezpośredniego ustalenia w poradni.

 • Na salę widowiskową uczniowie i nauczyciele  wchodzą bocznym, oznaczonym wejściem (od strony parkingu).
 • Czas prezentacji poszczególnych szkół wynosi 15 minut.
 • Kolejność prezentacji poszczególnych szkół ustalana będzie losowo (3 losowania od razu).
 • Scenariusz prezentacji powinien być dostarczony do poradni do 10 marca 2017 r.
 • Podczas prezentacji, placówki przekazują informacje merytoryczne dotyczące zasad naboru, kierunków kształcenia oraz inne, uznane przez siebie za istotne.
 • Wyklucza się możliwość występów artystycznych poza wizualizacją zawodów.
 • Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują oddzielne teczki z wszelkimi informacjami dotyczącymi ich oferty edukacyjnej w ilości 12 kompletów. Teczki składane są do poradni do dnia 10 marca 2017r. w celu przekazania ich poszczególnym gimnazjom.
 • W terminie do 10 marca 2017r. szkoły ponadgimnazjalne przekazują poradni płyty CD lub DVD z nagraną prezentacją multimedialną w formacie Microsoft Office Power Point.
 • Poradnia (WCK) zapewnia wspólny komputer do prezentacji, rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie (3 mikrofony, podłączenie do laptopa).
 • Dostępne będą również napoje dla uczniów i nauczycieli placówek prezentujących się na giełdzie.
 • Pozostałe warunki organizacyjne uzgadnia poradnia z WCK w Wałczu.
 • Szkoły ponadgimnazjalne partycypują finansowo w kosztach przeprowadzenia giełdy.

Założenia porządkowo-organizacyjne:

 • Opiekunowie uczniów z poszczególnych gimnazjów odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków.
 • Opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków (dotyczy to zachowania podczas prezentacji innych szkół, szczególnie w czasie ostatniej tury nie należy składać stoisk szkół, które się już zaprezentowały).
 • Przy stoisku szkoły bezpośrednio może się znajdować 5 uczniów oraz opiekunowie. Pozostali uczniowie biorący udział w prezentacji znajdują się poza stoiskiemnp. na widowni.
 • Uczniowie mają możliwość odwiedzenia stoisk po prezentacji wszystkich szkół.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować z Mirosławą Ustrzycką i Markiem Syrnykiem.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu tel. 67 387 16 29
 • Strona internetowa: www.pppwalcz.com
 • E-mail:pppwalcz@o2.pl
    10.02.2017 r. - 11:09:12

Zapraszamy na szkolenia!

Prowadzący: Henryk Zabrocki (Koszalin)

Temat: Budowanie prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń w oparciu o metodę Dominacji-Submisji i pedagogikę T. Gordona

 • Termin: 21.03.2017
 • Miejsce: sala konferencyjna PP-P w Wałczu, ul. Południowa 10b, I piętro
 • Czas trwania: 3 godziny, początek: godz. 13.00
 • Koszt: 75 zł
 • Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do 3 marca 2017 roku.

Szkolenie organizowane we współpracy z PCKZiU. Wpłaty po potwierdzeniu udziału w szkoleniu:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu
konto 83 2030 0045 1110 0000 0328 2740
ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz
z dopiskiem: szkolenie Zabrocki

Prowadzący: Ewa Maksymowska (Warszawa)

Temat: Skuteczne działanie – wywieranie wpływu na innych i siebie”

 • Termin: 22 marca 2017
 • Miejsce: sala konferencyjna PP-P w Wałczu, ul. Południowa 10b, I piętro
 • Czas trwania: od godz.11.00 do godz. 19.00
 • Koszt:160 zł
 • Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do 3 marca 2017 roku.

Szkolenie organizowane we współpracy z PCKZiU. Wpłaty po potwierdzeniu udziału w szkoleniu:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu
konto 83 2030 0045 1110 0000 0328 2740
ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz
z dopiskiem: szkolenie Maksymowska

 
    07.02.2017 r. - 10:41:22

Uwaga: Ważność orzeczeń i opinii a zmiana ustroju szkolnego – wyciąg z ustawy

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Dz.U. Poz. 60

Art. 311.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem  1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

Art. 312.

PPP Wałcz

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:
  1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:
  1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
  2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
  3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Art. 313.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, utworzone w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii przed dniem 1 września 2017 r., działają do czasu zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych tym wspomaganiem na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do podjęcia nauki w szkole podstawowej przez te dzieci.

Art. 314.

 1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Art. 315.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

    23.12.2016 r. - 09:01:01

    15.12.2016 r. - 12:33:28

Reforma edukacji - prezentacja MEN:

http://kuratorium.szczecin.pl/attachments/article/2076/dobra_szkola.pdf

    25.11.2016 r. - 10:36:06

Dzień dobry,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku poszukuje osoby do pracy na stanowisku psychologa w wymiarze 0,5 etatu (11 godzin) realizowane przez dwa dni w tygodniu.

Wszelkie informacje pod telefonem: 95 768 23 12.

Pozdrawiam

Agnieszka Korzeniewska


<< <  Strona 8 z 10  > >>