BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 8 z 9  > >>

    01.09.2016 r. - 08:39:18

PPP Wałcz1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

Według szacunkowych danych* liczba uczniów w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ok. 210 tys., w tym około 74 tys. sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. 7 latków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Ponad 80% dzieci sześcioletnich (około 340 tys.) pozostanie w przedszkolu. W sumie w wychowaniu przedszkolnym będzie uczestniczyło ok. 1 350 tys. dzieci. Natomiast od nowego roku szkolnego 2016/2017 pracę podejmie ok. 670 tys. nauczycieli.

Wśród najważniejszych zmian związanych z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.:

Dziecko w przedszkolu

Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dodatkowo, od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek szkolny

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

Darmowy podręcznik

W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na podręczniki do języka obcego oraz dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klasy II gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę. Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum.

W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach poprzednich), a uczniowie  klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. Ponadto uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzice uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjum kupują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły (np. na stronie internetowej szkoły).

Szkoły niepubliczne maja prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie.

Przypominamy, że szkoły i uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych e-podręczników dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. Oferta bezpłatnych podręczników obejmuje e-podręczniki do wielu przedmiotów oraz dodatkowe materiały dydaktyczne z których nauczyciele i uczniowie mogą korzystać za pośrednictwem różnych urządzeń, w każdym miejscu i w każdym czasie.

Zwiększenie dostępności do podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami

Szkoły będą miały możliwość zapewnienia uczniom niepełnosprawnym kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych w ciągu całego roku szkolnego (uczniowie niepełnosprawni, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 20 września).

Możliwy będzie również zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiających odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w formie elektronicznej przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych.

Poszerzono listę podmiotów, które mogą potwierdzić posiadane doświadczenia i osiągnięcia przez osobę ubiegającą się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

Wprowadzamy możliwość odwołania od egzaminu maturalnego. Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczeń weryfikujący uzyskaną sumę punktów będzie miał gwarancję, że weryfikacji dokona osoba inna niż ta, która sprawdzała i oceniała jego pracę. Dajemy także możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu w nią.

Uporządkowanie organizacji roku szkolnego

W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem czas realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni. Widzimy ogromne zapotrzebowanie społeczne na utrzymanie tradycji polskiej oświaty, zgodnie z którą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w drugiej połowie czerwca, ale nie w ostatnim dniu tego miesiąca. Dodatkowo  skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół.

Innowacje w szkołach

1 września 2016 roku uruchamiamy pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku. Programowanie kształci takie umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Rezultatem finalnym pilotażu będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęliśmy starania, aby każda szkoła w Polsce podłączona została do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat oraz przeprowadzenie wśród nauczycieli cyklu szkoleń dotyczących programowania. Wsparcie w postaci szkoleń będą oferowały także kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Trwają także prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

Dodatkowo powołano 16 wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji.
Zadaniem koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań na szczeblu poszczególnych województw w ramach programu pilotażowego wprowadzenia nauczania programowania. Program ten zaplanowano w oparciu o innowacje pedagogiczne w wybranych szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych od 1 września 2016 r.

Nowe zawody

Od 1 września uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się w czterech nowych zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik automatyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej oraz szkutnik. Dodatkowo utrzymujemy możliwość dalszego kształcenia w zawodach opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna.

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 chcemy, aby uczniom, którzy uczęszczają zarówno na zajęcia z religii jak i z etyki, przy wyliczaniu do średniej były brane pod uwagę oceny z obu przedmiotów.

Nowa podstawa programowa

W związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016 r. będzie funkcjonowała nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej wymagania jakie powinno spełniać dziecko, m.in. z zakresu czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Do szkoły tylko z dyplomem magistra

W nowym roku szkolnym zwiększają się wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom. Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także logopedzi i pedagodzy szkolni będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych

Od 1 września zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia do szkół wracają tzw. „drożdżówki”. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Likwidacja tzw. „godzin karcianych”

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. „godziny karciane”. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musiał poświęcić dwie godziny w tygodniu, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jedną godzinę – na zajęcia pozalekcyjne. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w dotychczasowej formule, zaproponowaliśmy zniesienie obowiązku ich rozliczania. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.

Nagroda dla profesora oświaty i rejestr dyscyplinarny

Wprowadziliśmy przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Rozszerzyliśmy na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności. Objęliśmy wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych.

Dodatkowo będzie stworzony rejestr dyscyplinarny prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma to być skuteczne narzędzie niedopuszczające do pracy z dziećmi nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi – zwolnienia z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez 3 lata oraz wydalenia z zawodu.

Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wprowadzone zostały przepisy zobowiązujące zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy te mają na celu ujednolicenie sposobu wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Działania te będą możliwe niezależnie od tego czy opinia jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czy przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Standardy funkcjonowania placówek publicznych i niepublicznych

Od 1 września 2016 r. wprowadzono przepisy określające m.in. rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Szczegółowe regulacje określają standardy funkcjonowania placówek, których działania skierowane są odpowiednio do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania (m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych).

Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie efektywności i jakości pracy wychowawczej, a także zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków. Dodatkowo położony jest większy nacisk na przygotowanie wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego życia poza placówką.

Zmiana systemu edukacji

Zmiany w strukturze oświaty, której założenia Minister Edukacji Narodowej przedstawiła podczas konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” w Toruniu to: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

Wszystkie zmiany w zakresie ustroju szkolnego są punktem wyjścia i wynikiem toczących się od lutego br. dyskusji, spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji. zmian są punktem wyjścia, pokazują kierunek działań i oczekiwania społeczne. Szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku. Wprowadzenie zmian to wieloletni procesem, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. Przy opracowywaniu zmian struktury szkolnictwa zostanie również wzięta pod uwagę obecna infrastruktura szkół.

* Całościowe dane dostępne będą w połowie listopada 2016 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/co-nowego-w-roku-szkolnym-20162017-najwazniejsze-informacje.html

    20.04.2016 r. - 12:39:31

Poradnia WałczStowarzyszenie Drużyna Ananasów i Przyjaciele we współpracy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Wałczu oraz z Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym „Tuptuś” zaprasza na grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA i ADHD.

Zajęcia odbędą się dnia 28.04.2016 r. (czwartek) w Wałczu

 • dla grupy młodszej zajęcia poznawcze, od godziny 16:00 do 17:00 w Przedszkolu „Tuptuś” przy ul. Bydgoskiej 50
 • dla grupy starszej trening umiejętności społecznych, od godziny 17:15 do 18:15 w Poradni P-P przy ul. Południowej 10B (sala konferencyjna I piętro).

Zajęcia poprowadzą specjaliści ds autyzmu, terapii behawioralnej, pedagogiki specjalnej i logopedii. Ponadto o godzinie 17:15 członkowie stowarzyszenia (rodzice/opiekunowie) spotykamy się na grupie wsparcia, również w Poradni P-P w Wałczu. Zajęcia „Od negacji do akceptacji” poprowadzi pedagog Pani Monika Gwozdecka.

Serdecznie zapraszamy również naszych wspaniałych wolontariuszy - studentów Pedagogiki PWSZ w Wałczu.

    25.03.2016 r. - 12:05:59

Poradnia Wałcz

    08.02.2016 r. - 10:34:33

Ustalenia z dnia 20 stycznia 2016 roku pomiędzy przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego.

Założenia ogólne:

 1. Giełda odbędzie się dnia 4 marca 2016r. w Wałeckim Centrum Kultury.
 2. Giełda przeznaczona jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli.
 3. Organizatorami Giełdy są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu
  wraz ze Starostwem Powiatowym i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu wałeckiego.
 4. Celem Giełdy jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych
  powiatu wałeckiego w roku szkolnym 2016/17.
 5. Szkoły ponadgimnazjalne z innych niż wałecki powiatów nie prezentują się podczas trwania Giełdy. Mają natomiast możliwość przekazania informacji o swojej ofercie edukacyjnej do PP-P Wałcz.
 6. Dodatkowo organizowane jest stoisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Wałczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Do uzgodnienia: Punkt Pośrednictwa Pracy.
 7. Na stoisku poradni przekazywane są informacje odnośnie kierunków kształcenia szkół spoza powiatu wałeckiego.
 8. Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informacje o rynku pracy, zawodach przyszłości, itp.
 9. PWSZ informuje o możliwościach kontynuowania nauki na studiach wyższych
  w Wałczu.

Założenia szczegółowe:

 1. Giełda trwa w godzinach od 9.00 do 13.30.
 2. Do godziny otwarcia giełdy szkoły zobowiązane są do zorganizowania swojego stanowiska (dostępność stoisk dla szkół od godz. 8.00). Każda szkoła ma zapewnione stoliki (4), krzesła (8) oraz źródło prądu. Pozostałe elementy
  np. przedłużacze, komputery, ekrany we własnym zakresie.

Rozmieszczenie stoisk: Stoiska szkół będą usytuowane w Sali na pierwszym piętrze. Miejsca skrajne zajmą: ZS 4 RCKU oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejsce środkowe: Zespół Szkół nr 1w Wałczu.

W holu WCK będą stoiska: PWSZ, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz (ewentualnie) Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu.

 1. Każda szkoła organizuje swoje stoisko, przy którym młodzież otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o placówce: ulotki informacyjne, wzory podań, zasady rekrutacji itp.
 1. Prezentacje odbywają się dla poszczególnych gimnazjów wg ustaleń bezpośrednio ze szkołami :
  • Godzina 9.00 do 10.30 – ZSM 1 Gimnazjum nr 1, ZSM 2 Gimnazjum nr 3
   w Wałczu oraz gimnazja z powiatów ościennych (Świerczyna, Sypniewo)
  • Godzina 10.30 do 12.00 – Gimnazjum w Mirosławcu, Gimnazjum w Piecniku, Gimnazjum w Chwiramie, Gimnazjum w Tucznie, Gimnazjum w Człopie
  • Godzina 12.00 do 13.30 – Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Ewentualne zmiany do bezpośredniego ustalenia w poradni.

 1. Na salę widowiskową uczniowie i nauczyciele wchodzą bocznym, oznaczonym wejściem (od strony parkingu).
 2. Czas prezentacji poszczególnych szkół wynosi 15 minut.
  Kolejność prezentacji poszczególnych szkół ustalana będzie losowo (3 losowania od razu).
  Scenariusz prezentacji powinien być dostarczony do poradni do 26 lutego 2016r.
 3. Podczas prezentacji, placówki przekazują informacje merytoryczne dotyczące zasad naboru, kierunków kształcenia oraz inne, uznane przez siebie za istotne.
 4. Wyklucza się możliwość występów artystycznych poza wizualizacją zawodów.
 5. Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują oddzielne teczki z wszelkimi informacjami dotyczącymi ich oferty edukacyjnej w ilości 12 kompletów. Teczki składane są do poradni do dnia 26 lutego 2016r. w celu przekazania ich poszczególnym gimnazjom.
 6. W terminie do 26 kutego 2016r. szkoły ponadgimnazjalne przekazują poradni płyty CD lub DVD z nagraną prezentacją multimedialną w formacie Microsoft Office Power Point.
 7. Poradnia (WCK) zapewnia wspólny komputer do prezentacji, rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie (3 mikrofony, podłączenie do laptopa).
 8. Dostępne będą również napoje dla uczniów i nauczycieli placówek prezentujących się na giełdzie.
 9. Pozostałe warunki organizacyjne uzgadnia poradnia z WCK w Wałczu.
 10. Szkoły ponadgimnazjalne partycypują finansowo w kosztach przeprowadzenia giełdy.

Założenia porządkowo-organizacyjne:

 1. Opiekunowie uczniów z poszczególnych gimnazjów odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków.
 2. Opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych odpowiadają za zachowanie swoich wychowanków (dotyczy to zachowania podczas prezentacji innych szkół, szczególnie w czasie ostatniej tury nie należy składać stoisk szkół,
  które się już zaprezentowały).
 3. Przy stoisku szkoły bezpośrednio może się znajdować 5 uczniów oraz opiekunowie. Pozostali uczniowie biorący udział w prezentacji znajdują się poza stoiskiem
  np. na widowni.
 4. Uczniowie mają możliwość odwiedzenia stoisk po prezentacji wszystkich szkół.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować
z Mirosławą Ustrzycką i Markiem Syrnykiem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu tel. 67 387 16 29

 • Strona internetowa: www.pppwalcz.com
 • E-mail: pppwalcz@o2.pl
    01.02.2016 r. - 10:50:10

Zapraszamy na szkolenie:

Funkcjonalna analiza zachowań trudnych

 1. Podstawy terapii behawioralnej w terapii zachowań trudnych.
 2. Forma a funkcja zachowania.
 3. Metody oceny funkcji zachowania.
 4. Metody modyfikacji zachowania w zależności od zidentyfikowanej funkcji.
 5. Elementy konceptualizacji poznawczej - umiejscowienie trudnych zachowań w kontekście schematu poznawczego.
 • Prowadzący: dr Tomasz Srebnicki (Warszawa)
 • Dr n. med. Tomasz Srebnicki jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również wykładowcą i terapeutą w Centrum CBT.
 • Miejsce zajęć: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (ul. Południowa 10b)
 • Termin: 19-20 marca 2016 roku (16 godzin dydaktycznych)
 • Cena: 250 PLN. Płatne na wskazany rachunek po zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Zapisy:

 • zgłoszenie e-mailowe (pppwalcz@o2.pl) - do 4 marca 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.

Dyrektor PP-P w Wałczu

Marek Syrnyk

    26.01.2016 r. - 10:25:59

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.

Oto najważniejsze zmiany

Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

 • Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dzieckoz wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 • Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
 • Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

 • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
 • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wzmocnienie roli kuratora

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


<< <  Strona 8 z 9  > >>