BIP Poradni

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia nauczyciela na szkolenie
 • Plan Działań Wspierających
 • Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia - ZŚK
 • DYSLEKSJA - druk skierowania na badania do PPP
 • INFORMACJA o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka-ucznia
 • KARTA zgłoszenia na badania do PPP
 • WNIOSEK o przeprowadzenie badań i wydanie opinii
 • WNIOSEK o realizację WWRD
 • WNIOSEK o wydanie orzeczenia - opinii
 • WNIOSEK o wydanie opinii lub informacji
 • WNIOSEK - skierowanie do PPP dziecka przedszkolnego
 • Opinia o uczniu wydana dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – ZŚK
 • Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz udzielanych dotychczas formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej efektach

Poradnia Wałcz

 
 

Dokumenty w formacie *.rtf, *.doc