BIP Poradni

Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy.

PPP Wałcz

Trudności szkolne

Pojęcie dyskalkulii

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Trudności typowe dla danego ucznia związane z:

Pojęcie dyskalkulii rozwojowej (Ladislav Kość)
Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, ma-jącym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Klasyfikacja dyskalkulii (Košč, 1982 r.)

Dyskalkulia a dysleksja T. Attwood (2002)

Dyskalkulia a dysleksja
Specyficzne trudności w uczeniu się:

Rozpoznawanie ryzyka dyskalkulii w szkole

Niektórzy mogą mieć również połączone trudności w rozpiętości uwagi i przetwarzaniu informacji. Jeśli obydwie te trudności mają miejsce, wtedy taki uczeń najprawdopodobniej będzie bardzo wolno przypominał sobie podstawowe fakty arytmetyczne lub nawet nie będzie w stanie tego zrobić w ogóle. Tacy uczniowie mogą posiłkować się jedynie nieefektywnymi i bardzo podstawowymi metodami przy wyliczeniach; np. seryjnego liczenia. Mogą oni:

Model diagnozy dyskalkulii w poradni
Kryteria diagnostyczne

Metody i techniki badań

Dyskalkulia w przepisach prawa oświatowego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o ;systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminu
Uczniowie z odpowiednio potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępują do egzaminu w tym samym terminie, co pozostali uczniowie. Ten sam jest też zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości oraz te same arkusze egzaminacyjne. Podczas egzaminu uczniowie z dysleksją rozwojową mogą natomiast skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Mają m.in. prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bezpośrednio przy zadaniach (bez konieczności przenoszenia ich na karty odpowiedzi), wydłużenia czasu każdej części egzaminu (nie więcej niż o 50%) i równoczesnego przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali, a w przypadku uczniów z dysgrafią - gdy ich pismo jest nieczytelne - zapisywania odpowiedzi za pomocą odpowiednio przystosowanego komputera lub nauczyciela wspomagającego. Uczniowie z „głęboką” dysleksją, których technika czytania nie pozwala na rozumienie przeczytanego tekstu mogą także - zgodnie z przywołanymi procedurami - korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego.

W sprawdzianie oraz w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu egzaminatorzy sprawdzający prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się korzystają z dostosowanej do tej dysfunkcji klasyfikacji błędów. Uwzględniała ona np.:

Pełne klasyfikacje błędów (lub wykaz rodzajów błędów uwzględnianych przy sprawdzaniu odpowiedzi uczniów w danym roku) otrzymują wszyscy egzaminatorzy (z obu części egzaminu) podczas szkoleń prowadzonych dla egzaminatorów przez koordynatorów z OKE przed przystąpieniem do sprawdzania.

Formy pomocy uczniowi z dyskalkulią

Zasady pomocy uczniowi z dyskalkulią:

Zasady pomocy uczniowi wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zasady redukowania lęku przed matematyką wg B. Butterwortha (2002)

Jolanta Halicka

Bibliografia