BIP Poradni

Pytania i odpowiedzi

Poradnia WałczPrzede wszystkim dziękujemy Państwu za sformułowanie pytań. Poniżej przedstawiamy na nie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, iż będą one dla Państwa pomocne i pomogą lepiej zrozumieć zarówno stanowisko poradni w niektórych kwestiach, jak też procedury, zasady i sposób wydawania opinii i orzeczeń.

Oprócz tego dołączamy także inne materiały, które - mamy taką nadzieję - pozwolą na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w poradnictwie, niektórych sformułowań, czy też zasad opiniowania i orzecznictwa.

Państwa pytania i wątpliwości zostały przez nas ujęte tak, jak zostały one sformułowane. W niektórych jedynie przypadkach (gdy zagadnienie zostało określone niezbyt precyzyjne lub dane pojęcie nie funkcjonuje) pozwoliliśmy sobie na zastosowanie cudzysłowu.

Dyrektor Marek Syrnyk

 

Strona 1 z 15  > >>

  Pytanie 1

Jak "organizować" i interpretować opinie i orzeczenia wydawane przez PPP w Wałczu. Konkretne wskazanie form i metod pracy.

Zgodnie z ich treścią.

Poradnie wydają różne opinie:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - ta opinia jest wydawana przez zespół orzekający poradni i posiada moc prawną orzeczenia, tzn. dyrektor placówki jest obligatoryjnie zobowiązany do jej wykonania;
 • Wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego
 • Promowania ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego
 • Pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • Dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Opinia ma dla szkoły wartość opiniotwórczą, tzn., decyzję w danej sprawie podejmuje dyrektor placówki lub rada pedagogiczna np. w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, odroczenia od obowiązku szkolnego, pozostawienia na drugi rok ucznia klasy I-III.

Niemniej jednak, nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku, w zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 46/2002, poz.433 § 4, ust.1).

Każda opinia musi:

 • odnosić się do wniosku złożonego przez rodziców (stanowisko poradni w danej sprawie);
 • szczegółowo uzasadniać stanowisko poradni;
 • zawierać wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formułowanie zatem przez poradnie opinii nie jest dowolne (w formie, treści i strukturze), lecz podlega szczegółowym rygorom i jasnym kryteriom.

Przykład:

Uczeń otrzymuje z poradni opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

W opinii zawarte zatem będą następujące elementy (uzasadniające stanowisko poradni):

 • określenie poziomu intelektualnego;
 • określenie deficytów rozwojowych;
 • wskazanie formy pomocy;
 • uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

I nic poza tym. Procedury wydawania opinii nie pozwalają na umieszczanie w nich żadnych dodatkowych informacji.

Jak interpretować opinie poradni?

Posłużymy się dalej wskazanym wyżej przykładem.

Lektura treści danej opinii wskazuje, iż rozwój intelektualny naszego ucznia utrzymuje się na poziomie niższym niż przeciętny, ale mieści się jeszcze w granicach normy. Nie kwalifikuje się on zatem do kształcenia specjalnego (nie jest upośledzony umysłowo), nie otrzyma też z poradni opinii o dostosowaniu warunków sprawdzianu, czy też egzaminu. W jego przypadku opinia o dostosowaniu będzie jednoznacznie opinią o obniżeniu wymagań edukacyjnych. Dostosowanie będzie się odnosiło zarówno do treści programowych, jak też formy.

Wymagania edukacyjne:

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, formułowane przez niego w oparciu o realizowany program nauczania.
Główną przyczyną określania wymagań edukacyjnych są zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, zróżnicowane możliwości i oczekiwania. (B.Niemierko
" Między oceną szkolną a dydaktyką, bliżej dydaktyki").

A więc - nauczyciel określając wymagania edukacyjne, powinien je urealnić i skorygować tak, aby były dostosowane do jego uczniów (ich indywidualnych możliwości
psychofizycznych).

Konkretne wskazówki dla nauczyciela:

 • zapoznać się z opinią poradni;
 • przeanalizować dane zawarte w tym dokumencie;
 • zdobycie informacji na temat stwierdzonych u ucznia deficytów (co oznaczają, jaki mają wpływ na naukę - w jaki sposób te deficyty będą utrudniały uczniowi nabywanie wiedzy);
 • sformułowanie wymagań edukacyjnych, np. na dwóch albo trzech poziomach
 • dla ogółu uczniów
 • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • dla uczniów ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej
 • ocenianie zgodnie ze sformułowanymi wymaganiami - ocenianie wspierające uwzględnienie możliwości i ograniczenia
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
 • realne planowanie procesu kształcenia

Strona 1 z 15  > >>