BIP Poradni

Ogólnie o projekcie

Poradnia WałczCelem projektu "System doskonalenia nauczycieli" opartego na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Logo

Pilotaż nowego systemu będzie realizowany przez samorządy powiatowe od 2012 roku w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiaty mogą aplikować o środki na realizację w szkołach rocznych planów wspomagania wybranego aspektu pracy szkoły oraz na budowę lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Celem realizacji projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podejmowane w ramach projektów powiatowych działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły i przedszkola, ale i pomoże dyrektorom oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.