BIP Poradni

Zadania Ośrodka

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO)

Na mocy porozumienia zawartego 28 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Wałeckim w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu funkcjonuje Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO). Zadanie jest realizowane w latach 2017 - 2021.

Celem działania WOKRO jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3-go roku życia.

Do zadań Ośrodka należą:

Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu wałeckiego zadania programu realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu.

Do najważniejszych zadań ośrodka należy:

Działalność wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest w całości finansowana ze środków budżetu państwa.